Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2015

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
nguyen le huy hoang
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 5000 người đã làm bài

[{"so1":1,"so2":6},{"so1":8,"so2":9},{"so1":4,"so2":10},{"type":0,"so1":5,"so2":20},{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":6,"so1":63,"so2":39},{"so2":5,"so1":9,"idx":10},{"so2":6,"so1":54,"idx":8},{"a":5,"b":2},{"thu":1,"ty":0,"thang":2,"k":7,"ngay":30},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#fc9c00"}]
["6","9",{"ans0":"10x4","ans1":"40"},{"ans0":"20:5","ans1":"4"},{"A":"63","B":"24"},{"ans1":"9x5=45","ans2":"45"},{"ans1":"54:6=9","ans2":"9"},"25;52",[0],[1,1,1,1]]