Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Nguyen Quang Trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm

Có 10268 người đã làm bài

[{"so1":24,"so2":30},{"so1":51,"so2":28},{"type":1,"so1":66,"so2":67},{"so1":75,"so2":43},{"so1":90,"so2":3},{"SH":[66,34],"missed":1},{"so1":78,"so2":8,"idx":4},{"so1":59,"so2":39,"idx":1},{"pheptinh":"+","dv":1,"vitri":0,"so1":80,"so2":1},{"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#00c933"}]
["54","23",{"ans0":"67-66","ans1":"1"},{"ans0":"75-43","ans1":"32"},{"ans0":"3+90","ans1":"93"},"34",{"ans1":"78+8=86","ans2":"86"},{"ans1":"59-39=20","ans2":"20"},"90","9"]