Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
10 điểm
rpwe50050yiifi
10 điểm
df s nfnfmrmr
10 điểm
wertyỉeoo5oo
10 điểm
sdfghjjjjjjjjjjjjj
10 điểm

Có 4617 người đã làm bài

[{"ty":0,"a":3,"m":2,"n":6,"opt":2},{"ty":0,"b":3,"a":6,"n":2,"opt":3},[8,2,6,0],{"ty":4,"c":7,"d":4,"m":2,"b":2,"n":2,"a":29},[17,2],[15,2],{"type":1,"so":"842","idx":1,"mised":2},{"id":6,"du":1,"plus":1},{"type":3,"a":83,"b":85,"i":2},{"k":4,"type":1}]
[[0,4],[0,3],[0],"4","17","2",[0],"19","300","0"]