Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee5rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
10 điểm
rpwe50050yiifi
10 điểm
df s nfnfmrmr
10 điểm
wertyỉeoo5oo
10 điểm
sdfghjjjjjjjjjjjjj
10 điểm

Có 4636 người đã làm bài

[{"ty":0,"a":4,"m":3,"n":6,"opt":7},{"ty":0,"b":5,"a":10,"n":3,"opt":1},[7,3,9,0],{"ty":3,"a":4,"b":4,"n":2,"c":3,"d":2,"m":3},[18,2],[19,1],{"type":2,"so":"176","idx":0,"mised":2},{"id":6,"du":0},{"type":10,"a":25,"c":4,"b":67},{"k":5,"type":1}]
[[3,7],[1,2],[0],"88","18; -18","1",[1],"20","6700","10"]