Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
doraemon
10 điểm
Nguyen MinhHuyen
10 điểm
Nguyễn Hải Nam
10 điểm
Nguyễn Như Hiếu
10 điểm

Có 5241 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#eb761d","trueans":"2/4"},{"dim":10,"pos":5,"color":"#35aede","trueans":0.5},{"color":"#CC3333","shapeId":1,"shapeId1":12,"num":"3","den":"8","render":true},{"value":0.43,"list":[0.43,0.44,0.53,0.33]},{"a":5.926,"b":1.202,"ans":">"},{"type":0,"N":4,"phanso":{"ts":1,"ms":2}},{"typeA":2,"typeB":3,"A":33,"B":3300},{"type":0,"a":11,"idv":2},{"type":15,"a":52,"b":74,"i":9},{"so1":18,"so2":10,"them":7,"sType":0,"pos":1,"type":1}]
["1/2","0,5","3/8",["0.43"],">",{"ts":"9","ms":"2"},"3300","121","66600",{"so1":"18","so2":"10"}]