Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Dam Duyen Le
10 điểm
Nguyễn Ngọc Hưng
10 điểm
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
10 điểm

Có 1465 người đã làm bài

[{"somau":123456,"so":760042},{"so2":3,"so1":23,"idx":11},{"so2":6,"so1":84,"idx":6},{"oSo":[47,35],"scale":4,"idx":3,"type":5},{"oSo":[19,11],"scale":3,"idx":3,"help":true},{"A":39,"B":24,"correctAns":1},{"khoangcach":8,"sobe":20},{"list":[3,21],"index":0,"avg":12},{"type":1,"values":[3053,50,53],"correctAns":3},{"idx":3,"n":15,"type":0}]
[{"ans1":[700000,60000,0,0,40,2],"ans2":[7,6,0,0,4,2]},{"ans1":"23*3=69","ans2":"69"},{"ans1":"84 / 6 = 14","ans2":"14"},"70",{"so0":"19","so1":"21"},[1,3],"24","21",[3],"10"]