Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Dam Duyen Le
10 điểm
Nguyễn Ngọc Hưng
10 điểm
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
10 điểm

Có 1462 người đã làm bài

[{"somau":123456,"so":760042},{"so2":3,"so1":23,"idx":11},{"so2":6,"so1":84,"idx":6},{"oSo":[47,35],"scale":4,"idx":3,"type":5},{"oSo":[19,11],"scale":3,"idx":3,"help":true},{"A":39,"B":24,"correctAns":1},{"khoangcach":8,"sobe":20},{"list":[3,21],"index":0,"avg":12},{"type":1,"values":[3053,50,53],"correctAns":3},{"idx":3,"n":15,"type":0}]
[{"ans1":[700000,60000,0,0,40,2],"ans2":[7,6,0,0,4,2]},{"ans1":"23*3=69","ans2":"69"},{"ans1":"84 / 6 = 14","ans2":"14"},"70",{"so0":"19","so1":"21"},[1,3],"24","21",[3],"10"]