Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
nguyen le huy hoang
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 6494 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[3,6,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[2,6,7],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,7,8,9],"help":false},{"gio":21,"giay":0,"phut":3,"kieuchu":0,"giocanchinh":15,"phutcanchinh":22,"help":false},{"eventID":9,"startH":15,"startM":56,"duration":298,"endH":20,"endM":54},{"so1":3,"so2":4},{"so2":5,"so1":25},{"type":2,"so2":1,"so3":4,"so1":0},{"a":5,"b":4,"c":5,"type":1}]
[["18","36","48","54"],["12","36","42"],["49","56"],["28","49","56","63"],{"uansHour":3,"uansMinute":22},{"hour":"4","min":"58"},{"ans0":"4x3","ans1":"12"},{"ans0":"25:5","ans1":"5"},"4","<"]