Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm

Có 11888 người đã làm bài

[{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":33},[5,7],{"so1":33,"so2":67},{"so1":19,"so2":64,"so3":83,"list":[83,19,64]},{"nguoiId":3,"dovatId":0,"tong":60,"chodi":20},{"typeA":0,"typeB":1,"B":39,"A":[3,9],"convert":0},{"so1":83,"so2":12,"dv":"dm"},{"so1":67,"so2":6},{"N":3,"a":2,"type":-1,"first":50},{"sIndex":6,"cIndex":15,"color":"#1b66ff"}]
["81","12","100",{"num1":"19","num2":"64","num3":"83"},"20","39","95",{"ans0":"67-6","ans1":"61"},["47","44"],"6"]