Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 9234 người đã làm bài

[{"list":[7,8,5],"N":3,"orderedList":[5,7,8]},{"list":[1,7,2,5],"N":4,"orderedList":[7,5,2,1]},{"listImage":["gl5","gl11","gl8","gl19","gl14"],"listQ":["gl19","gl19","gl8","gl11","gl11","gl11","gl11","gl8","gl8","gl11"],"ord":2},{"Min":2,"Max":8,"trueans":7,"color":"#35aede"},{"list":[5,2,1,2],"N":4,"max":5},{"num1":3,"num2":1,"imageId":"gl20","correctOpt":2},{"imageId":"gl20","bt":{"sbt":5,"st":2},"bts":[{"sbt":5,"st":1},{"sbt":5,"st":3},{"sbt":6,"st":2}],"pos":0,"imageName":"cuốn sách"},{"so1":2,"so2":8,"so3":2,"so4":7,"so5":4,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"type":1,"so":0,"so2":7,"so3":9,"dapan":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]},{"ty1":1,"ty2":1,"ty3":1}]
[[5,7,8],[7,5,2,1],"gl8","7","5",2,[0],"<",[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],[1]]