Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 8873 người đã làm bài

[{"list":[8,2,4],"N":3,"orderedList":[2,4,8]},{"list":[3,8,4],"N":3,"orderedList":[8,4,3]},{"listImage":["gl4","gl6","gl9","gl12","gl8"],"listQ":["gl12","gl9","gl8","gl9","gl8","gl6","gl4","gl12","gl4","gl6"],"ord":7},{"Min":2,"Max":10,"trueans":6,"color":"#eb761d"},{"list":[1,5,7,3,9,5],"N":6,"max":9},{"num1":2,"num2":1,"imageId":"gl4","correctOpt":1},{"imageId":"gl3","bt":{"sbt":4,"st":3},"bts":[{"sbt":3,"st":2},{"sbt":4,"st":4},{"sbt":4,"st":2}],"pos":0,"imageName":"bông hoa"},{"so1":3,"so2":7,"so3":2,"so4":6,"so5":7,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"type":3,"so":1,"so2":7,"so3":10,"dapan":[0,1]},{"ty1":0,"ty2":1,"ty3":0}]
[[2,4,8],[8,4,3],"gl12","6","9",1,[0],"<",[0,1],[1]]