Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 9235 người đã làm bài

[{"list":[6,9,0,8],"N":4,"orderedList":[0,6,8,9]},{"list":[7,4,2,3],"N":4,"orderedList":[7,4,3,2]},{"listImage":["gl7","gl2","gl17","gl1","gl14"],"listQ":["gl7","gl17","gl7","gl2","gl17","gl2","gl17","gl7","gl2","gl17"],"ord":5},{"Min":5,"Max":10,"trueans":7,"color":"#0a7d25"},{"list":[1,5,2],"N":3,"max":5},{"num1":2,"num2":2,"imageId":"gl13","correctOpt":0},{"imageId":"gl9","bt":{"sbt":3,"st":1},"bts":[{"sbt":3,"st":2},{"sbt":4,"st":2},{"sbt":2,"st":1}],"pos":3,"imageName":"quả dâu"},{"so1":4,"so2":3,"so3":4,"so4":2,"so5":1,"so6":6,"type":0,"da":"0"},{"type":0,"so":9,"so2":5,"so3":8,"dapan":[10]},{"ty1":1,"ty2":2,"ty3":1}]
[[0,6,8,9],[7,4,3,2],"gl2","7","5",0,[3],">",[10],[2]]