Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 4678 người đã làm bài

[{"so1":56,"so2":15},{"so1":48,"so2":19},{"socanviet":5},{"N":5,"max":841,"orderedList":[702,911,984,993,997],"list":[997,993,911,702,984]},{"so1":1,"so2":1,"type":0},{"so1":3,"so2":4,"type":1},{"so1":2,"so2":2},{"so1":2,"so2":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":79,"A":[7,9],"convert":0},{"pheptinh":"+","dv":2,"vitri":1,"so2":100,"so1":0},{"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#119dff"},{"so2":2,"so1":8,"idx":2},{"type":1,"so1":3,"so2":4,"so3":6},{"so1":3,"so2":8,"so3":0,"so4":5},{"em":8,"anh":13,"bo":39}]
["41","67","5",[702,911,984,993,997],"1","4","2",{"ans0":"3*2","ans1":"6"},"79","100","3",{"ans1":"8*2=16","ans2":"16"},"6",">","18"]