Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Dương Đức Hải
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Mo Mam
10 điểm

Có 2173 người đã làm bài

[{"so1":66,"so2":5},{"so1":62,"so2":20},{"socanviet":844},{"list":[699,713,562],"N":3,"orderedList":[562,699,713]},{"so1":3,"so2":4,"type":0},{"so1":4,"so2":2,"type":1},{"so1":4,"so2":3},{"so1":7,"so2":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":65,"A":[6,5],"convert":0},{"pheptinh":"+","dv":2,"vitri":1,"so2":94,"so1":0},{"sIndex":5,"cIndex":1,"color":"#119dff"},{"so2":9,"so1":5,"idx":7},{"type":1,"so1":3,"so2":7,"so3":7},{"so1":4,"so2":5,"so3":2,"so4":2},{"em":7,"anh":12,"bo":35}]
["61","82","844",[562,699,713],"3","2","3",{"ans0":"3*7","ans1":"21"},"65","94","4",{"ans1":"9*5=45","ans2":"45"},"14",">","8"]