Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Dương Đức Hải
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 2440 người đã làm bài

[{"so1":36,"so2":31},{"so1":38,"so2":3},{"socanviet":779},{"list":[942,802,601,840],"N":4,"orderedList":[601,802,840,942]},{"so1":3,"so2":9,"type":1},{"so1":5,"so2":3,"type":0},{"so1":1,"so2":1},{"so1":8,"so2":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":22,"A":[2,2],"convert":1},{"pheptinh":"+","dv":2,"vitri":1,"so2":35,"so1":2},{"sIndex":5,"cIndex":5,"color":"#ff7e00"},{"so2":4,"so1":4,"idx":6},{"type":3,"so2":1,"so3":4,"so1":78},{"so1":0,"so2":6,"so3":5,"so4":4},{"em":7,"anh":12,"bo":34}]
["5","41","779",[601,802,840,942],"9","15","1",{"ans0":"4×8","ans1":"32"},["2","2"],"55","6",{"ans1":"4×4=16","ans2":"16"},"74","<",""]