Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
Yue Tsukishiro
10 điểm
Huỳnh Quang Minh
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm
Ripukan Souji
10 điểm

Có 4100 người đã làm bài

[{"type":2,"a":3,"setId":3},{"id":0,"setId1":3,"setId2":1,"list1":[17,16,15,19,11,18],"list2":[18,19,11,20]},{"base":13,"power":7},{"base":13,"power1":3,"power2":2},{"base":3,"power1":4,"power2":3},[11,0],{"ty":0,"b":2,"a":6,"n":2,"opt":0},{"ty":3,"a":7,"b":4,"n":2,"c":6,"d":3,"m":3},{"k":10,"r":7,"opt":0},{"ty":5,"k":2,"id":2}]
[[0,2],[2,5,7],"13^7","13^5","3^1","0",[2,3],"274",[1,4],"2.z"]