Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
Yue Tsukishiro
10 điểm
Huỳnh Quang Minh
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm
Ripukan Souji
10 điểm

Có 4064 người đã làm bài

[{"type":2,"a":3,"setId":3},{"id":0,"setId1":4,"setId2":0,"list1":[17,12],"list2":[13,17,18,19,12,16,15]},{"base":5,"power":9},{"base":3,"power1":2,"power2":3},{"base":5,"power1":3,"power2":1},[18,2],{"ty":0,"b":5,"a":10,"n":2,"opt":0},{"ty":3,"a":3,"b":3,"n":2,"c":7,"d":4,"m":2},{"k":6,"r":3,"opt":0},{"ty":5,"k":3,"id":8}]
[[1,2],[2,4,7],"5^9","3^5","5^2","2",[2,3],"139",[1,4],"3.n"]