Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Nguyen Gia Linh
10 điểm
Nguyen Gia Linh
10 điểm
Nguyen Gia Linh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyen Gia Linh
10 điểm

Có 7093 người đã làm bài

[{"type":1,"a":58,"b":63,"setId":3},{"id":0,"setId1":2,"setId2":4,"list1":[19,16,18,6],"list2":[17,18,16,19,6]},{"base":7,"power":9},{"base":5,"power1":2,"power2":4},{"base":3,"power1":3,"power2":2},[7,1],{"ty":0,"b":4,"a":8,"n":3,"opt":1},{"ty":3,"a":6,"b":4,"n":2,"c":7,"d":5,"m":2},{"k":3,"r":1,"opt":0},{"ty":8,"id":4}]
[[1,2],[2,4,7],"7^9","5^6^{^{^{ }}}","3^1","1",[1,2],"271",[1,4],"2.b+2"]