Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Duong Thanh Minh
10 điểm
Nguyễn Ngọc Mai
10 điểm
Luu Ngoc Bach
10 điểm
tài khoản mới
10 điểm
Nguyễn Thị Lan Anh
10 điểm

Có 234 người đã làm bài

[{"num1":6928,"num2":419},{"so2":271,"so1":82113},{"typeA":1,"typeB":3,"B":203,"A":[2,0,3],"convert":0},{"sochuso":5,"type":7,"shortedList":[5,6,7,8,9],"list":[6,7,8,9,5]},{"type":6,"so3":4,"so2":799552,"so1":417306},{"eventID":1,"startH":2,"startM":48,"endH":3,"endM":36,"durationH":0,"durationM":48},{"type":0,"a":10,"b":7,"c":8,"subtype":1},{"d1":7,"d2":7,"dv":0,"type":0,"help":false,"color":"#f09600","scale":42.857142857142854},{"ty":1,"di":3,"num1":39,"num2":93},{"so2":6,"so1":60}]
[{"list":[62352,6928,27712],"result":2902832},"303","203","9999","617194",{"hour":"2","min":"48"},"<","7","44",{"ans0":"60 / 6","ans1":"10"}]