Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 2891 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl16"},{"type":4,"so":1,"so2":1},{"Min":3,"Max":8,"trueans":5,"color":"#35aede"},{"list":[3,8,1],"N":3,"orderedList":[1,3,8]},{"list":[4,6,2],"N":3,"orderedList":[6,4,2]},{"type":1,"so":8,"so2":4,"so3":7,"dapan":[9,10]},{"activityName":"Cô cho chúng em ôn bài buổi chiều","actGio":3,"nonactGio":10,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":2,"timereason":"buổi chiều","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":0},{"list":[10,9,8,5,4,0],"N":6,"max":10},{"list":[{"id":22,"color":"#ff9600"},{"id":4,"color":"#fff200"},{"id":2,"color":"#fc63cc"},{"id":8,"color":"#66c0f0"}],"shapeId":22,"shapeName":"hình tròn","indexList":[0]},{"ty1":0,"ty2":0,"ty3":1}]
["5","2","5",[1,3,8],[2,4,6],[9,10],0,"10",[0],[0]]