Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 2675 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl16"},{"type":4,"so":1,"so2":1},{"Min":3,"Max":8,"trueans":5,"color":"#35aede"},{"list":[3,8,1],"N":3,"orderedList":[1,3,8]},{"list":[4,6,2],"N":3,"orderedList":[6,4,2]},{"type":1,"so":8,"so2":4,"so3":7,"dapan":[9,10]},{"activityName":"Cô cho chúng em ôn bài buổi chiều","actGio":3,"nonactGio":10,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":2,"timereason":"buổi chiều","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":0},{"list":[10,9,8,5,4,0],"N":6,"max":10},{"list":[{"id":22,"color":"#ff9600"},{"id":4,"color":"#fff200"},{"id":2,"color":"#fc63cc"},{"id":8,"color":"#66c0f0"}],"shapeId":22,"shapeName":"hình tròn","indexList":[0]},{"ty1":0,"ty2":0,"ty3":1}]
["5","2","5",[1,3,8],[2,4,6],[9,10],0,"10",[0],[0]]