Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
trungq1
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm

Có 22487 người đã làm bài

[{"val":4,"imageId":"gl7"},{"type":1,"so":4,"so2":2},{"Min":2,"Max":8,"trueans":5,"color":"#4289cc"},{"list":[7,9,1],"N":3,"orderedList":[1,7,9]},{"list":[1,4,3],"N":3,"orderedList":[4,3,1]},{"type":3,"so":7,"so2":7,"so3":10,"dapan":[0,1,2,3,4,5,6,7]},{"activityName":"Học trên lớp buổi sáng","actGio":10,"nonactGio":4,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":1,"timereason":"buổi sáng","outtimereason":"buổi chiều","digitType":0,"correctAns":0},{"list":[5,4,6,5,2],"N":5,"max":6},{"list":[{"id":11,"color":"#fff200"},{"id":8,"color":"#ff9600"},{"id":17,"color":"#fc63cc"},{"id":15,"color":"#92278f"}],"shapeId":17,"shapeName":"hình vuông","indexList":[2,3]},{"ty1":1,"ty2":2,"ty3":0}]
["4","5","5",[1,7,9],[4,3,1],[0,1,2,3,4,5,6,7],0,"6",[2,3],[2]]