Lớp 3 - Kiểm tra tháng 6 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
Siêu nhân họ Đỗ
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
Songoku
10 điểm
Triệu Mẫn
10 điểm

Có 370 người đã làm bài

[{"cateNum":4,"list":[6,8,9,11],"front":[1,1,0,1],"soluong":[1,1,0,0],"tongtien":60000,"sotomua":2,"totienmua":100000,"nguoimua":"Bà ngoại","hangmua":"hàng ở siêu thị"},{"giay":0,"gio":[11,11,11,11],"phut":[42,57,12,27],"kieuchu":1,"correctAns":1,"digitalFace":1},{"eventID":4,"startH":7,"startM":1,"endH":9,"endM":45,"durationH":2,"durationM":44},{"so1":10,"so2":27},{"so2":8,"so1":352},{"so2":7,"so1":6,"idx":1,"help":false},{"idx":0,"so1":2,"so2":8,"so3":6,"help":false},{"so2":4,"so1":22,"idx":0},{"d1":7,"d2":4,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#3690c9","scale":42.857142857142854},{"type":5,"num1":44,"num2":730,"num3":3,"result":258}]
[[1,1,0,0],0,{"hour":"9","min":"45"},{"ans0":"27x10","ans1":"270"},{"ans0":"352:8","ans1":"44"},{"ans2":"48"},{"ans2":"24"},"6","7","258"]