Lớp 3 - Kiểm tra tháng 6 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Siêu nhân họ Đỗ
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 385 người đã làm bài

[{"cateNum":4,"list":[6,8,9,11],"front":[1,1,0,1],"soluong":[1,1,0,0],"tongtien":60000,"sotomua":2,"totienmua":100000,"nguoimua":"Bà ngoại","hangmua":"hàng ở siêu thị"},{"giay":0,"gio":[11,11,11,11],"phut":[42,57,12,27],"kieuchu":1,"correctAns":1,"digitalFace":1},{"eventID":4,"startH":7,"startM":1,"endH":9,"endM":45,"durationH":2,"durationM":44},{"so1":10,"so2":27},{"so2":8,"so1":352},{"so2":7,"so1":6,"idx":1,"help":false},{"idx":0,"so1":2,"so2":8,"so3":6,"help":false},{"so2":4,"so1":22,"idx":0},{"d1":7,"d2":4,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#3690c9","scale":42.857142857142854},{"type":5,"num1":44,"num2":730,"num3":3,"result":258}]
[[1,1,0,0],0,{"hour":"9","min":"45"},{"ans0":"27x10","ans1":"270"},{"ans0":"352:8","ans1":"44"},{"ans2":"48"},{"ans2":"24"},"6","7","258"]