Lớp 3 - Kiểm tra tháng 6 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Minh Hiền
10 điểm
Ho Quoc Phong
10 điểm
doraemon
10 điểm
Hoang Tuan Phi
10 điểm
oOo tHằNg NgỐk tỰ Kỉ oOo
10 điểm

Có 3551 người đã làm bài

[{"cateNum":3,"list":[2,9,10],"front":[1,1,1],"soluong":[1,1,0],"tongtien":100500,"sotomua":2,"totienmua":500000,"nguoimua":"Em","hangmua":"hàng ở siêu thị"},{"giay":0,"gio":[6,6,6,6],"phut":[54,9,24,39],"kieuchu":1,"correctAns":1,"digitalFace":1},{"eventID":8,"startH":8,"startM":21,"endH":9,"endM":8,"durationH":0,"durationM":47},{"so1":4,"so2":20},{"so2":2,"so1":204},{"so2":4,"so1":2,"idx":5,"help":false},{"idx":3,"so1":3,"so2":93,"so3":6,"help":false},{"so2":5,"so1":32,"idx":0},{"d1":8,"d2":8,"dv":2,"type":1,"help":false,"color":"#f063c0","scale":37.5},{"type":2,"num1":37,"num2":7,"num3":5,"result":150}]
[[1,1,0],0,{"hour":"9","min":"8"},{"ans0":"20x4","ans1":"80"},{"ans0":"204:2","ans1":"102"},{"ans2":"10"},{"ans2":"186"},"7","8","150"]