Lớp 2 - Kiểm tra tháng 6 năm 2015

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Leonard Daniel Arnold
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Thùy Dung
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 7828 người đã làm bài

[{"gio":12,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"giocanchinh":14,"phutcanchinh":30,"help":false},{"pheptinh":"+","dv":1,"vitri":0,"so1":35,"so2":2},{"SH":[2,98],"missed":1},{"so":411},{"N":6,"a":5,"type":-1,"first":765},{"sochuso":4,"type":5,"shortedList":[4,5,7,9],"list":[4,5,9,7]},{"so1":6,"so2":3},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#ff6666"},{"pheptinh":1,"so1":40,"so2":17,"kq":23,"type":0,"position":"21"},{"type":1,"so1":5,"so2":8,"so3":36}]
[{"uansHour":2,"uansMinute":30},"55","98","412",["715","665","615","565","515"],"100",{"ans0":"3x6","ans1":"18"},{"ua":["ik","kl","lm","mi"],"ta":["IK","KL","LM","MI"]},["7","2"],"4"]