Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Mỹ Anh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Mỹ Anh
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 2104 người đã làm bài

[{"list":[30,97,11],"N":3,"orderedList":[97,30,11]},{"list":[1,9,4,4,10,1,5,1],"N":8,"max":10},{"so":63},{"ty":2,"y":7,"x":84,"dv":0},{"so1":83,"so2":63,"so3":41,"so4":10,"so5":2,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"so1":45,"so2":44,"idx":8},{"so1":52,"so2":42,"idx":1},{"N":4,"a":4,"type":-1,"first":86},{"so2":40,"so1":58},{"ty1":1,"ty2":0,"ty3":0}]
[[97,30,11],"10","62","14","Lớn hơn",{"ans1":"45-44=1","ans2":"1"},{"ans1":"52+42=94","ans2":"94"},["76","66","56"],{"ans0":"40+58=98","ans1":"98"},[0]]