Lớp 1 - Kiểm tra tháng 6

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Mỹ Anh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Trần Mỹ Anh
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 2431 người đã làm bài

[{"list":[10,59,17,79],"N":4,"orderedList":[79,59,17,10]},{"list":[70,65,55,54,59,56,92,84],"N":8,"max":92},32,{"ty":0,"x":7,"y":4,"dv":1},{"so1":24,"so2":25,"so3":2,"so4":15,"so5":34,"so6":43,"type":2,"da":"1"},{"so1":45,"so2":13,"idx":8},{"so1":13,"so2":75,"idx":10},{"N":4,"a":3,"type":-1,"first":68},{"so2":72,"so1":11},{"ty1":0,"ty2":2,"ty3":0}]
[[79,59,17,10],"92","31","74","Nhỏ hơn",{"ans1":"45-13=32","ans2":"32"},{"ans1":"13+75=88","ans2":"88"},["63","58","53"],{"ans0":"72+11","ans1":"83"},[2]]