Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

oOo tHằNg NgỐk tỰ Kỉ oOo
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
CSốngẢo
10 điểm
Kẻ vô danh
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 1429 người đã làm bài

[{"id":6,"so":22.5},{"typeA":1,"typeB":0,"mul":7,"A":14,"B":2,"list_multiple":[7]},{"idx":5,"A":[240,260]},{"rd":3,"V":72,"T":75,"start":465,"type":1,"S":90,"correct":90},{"a":212,"b":320,"tong":532,"hieu":108},{"idx":0,"unitCost":53000,"d":60,"r":40},{"type":0,"a":14,"idv":1},{"a":62.8,"b":36.5,"type":1,"ans":26.3},{"id":20,"lineType":3,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":300,"mapDistance":30},{"idx":4,"op1":2,"op2":1,"so1":0.7,"x":4,"so2":0.2,"so3":2.6}]
["1,8","2","260",{"A":"90","C":"90"},{"A":"32","B":"21,2"},"127200000","615,44",{"phannguyen":"26","phanle":"3"},"30","4"]