Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
naruto
10 điểm
Hoang Tuan Phi
10 điểm
trần minh quân
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"so1":95532,"so2":7},{"so2":6,"numZeros":2,"so1":19800},{"idx":1,"so1":8,"so2":32,"so3":36,"help":false},{"idx":0,"so2":5,"so1":75,"so3":3,"help":false},{"so2":8,"so1":68,"idx":2},{"thu":4,"ty":1,"thang":11,"k":3,"ngay":2},{"typeA":2,"typeB":3,"B":96,"A":[9,6],"convert":1},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#ff6666","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"type":1,"a":6,"idv":1},{"type":6,"num1":850,"num2":292,"num3":9,"result":62}]
["668724","3300",{"ans2":"9"},{"ans2":"45"},"9",[0],["9","6"],"280","24","62"]