Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Yuriko Azami
10 điểm
Phạm Lê Uyên Vy
10 điểm
Đỗ Xuân Hoàng Khôi
10 điểm
Nguyễn Hải Dương
10 điểm
Mo Mam
10 điểm

Có 298 người đã làm bài

[{"so1":95532,"so2":7},{"so2":6,"numZeros":2,"so1":19800},{"idx":1,"so1":8,"so2":32,"so3":36,"help":false},{"idx":0,"so2":5,"so1":75,"so3":3,"help":false},{"so2":8,"so1":68,"idx":2},{"thu":4,"ty":1,"thang":11,"k":3,"ngay":2},{"typeA":2,"typeB":3,"B":96,"A":[9,6],"convert":1},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#ff6666","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12},{"type":1,"a":6,"idv":1},{"type":6,"num1":850,"num2":292,"num3":9,"result":62}]
["668724","3300",{"ans2":"9"},{"ans2":"45"},"9",[0],["9","6"],"280","24","62"]