Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
naruto
10 điểm
Hoang Tuan Phi
10 điểm
trần minh quân
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"so1":84944,"so2":6},{"so2":2,"numZeros":3,"so1":956000},{"idx":2,"so1":5,"so2":40,"so3":24,"help":false},{"idx":1,"so2":6,"so1":36,"so3":2,"help":false},{"so2":4,"so1":30,"idx":1},{"thu":4,"ty":0,"thang":10,"k":4,"ngay":28},{"typeA":2,"typeB":4,"B":206,"A":[2,0,6],"convert":1},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14},{"type":1,"a":7,"idv":1},{"type":4,"num1":52,"num2":32,"num3":3,"result":60}]
["509664","478000",{"ans2":"3"},{"ans2":"12"},"8",[1],["2","0","6"],"448","28","60"]