Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
trungq1
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 4970 người đã làm bài

[{"N":4,"a":3,"type":1,"first":725},{"so1":589,"so2":288},{"so1":876,"so2":336},{"list":[7,272,69,96,432,386,136,111,283],"N":9,"max":432},{"type":4,"so2":2,"so1":6,"so3":87},{"so1":5,"so2":2},[20,1],{"so1":54,"so2":27,"idx":2},{"pheptinh":0,"so1":44,"so2":24,"kq":68,"type":0,"position":"01"},{"sIndex":6,"cIndex":2,"color":"#00c933"}]
[["730","735","740"],"877","530","432","90",{"ans0":"5 x 2","ans1":"10"},"8",{"ans1":"54 - 27 = 27","ans2":"27"},["4","6"],"6"]