Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
trần minh quân
10 điểm

Có 12542 người đã làm bài

[{"so1":75,"so2":13},{"type":5,"dm":80},{"list":[12,14,9,87],"N":4,"orderedList":[87,14,12,9]},{"so1":60,"so2":30},{"nguoiId":2,"dovatId":0,"tong":70,"chodi":30},{"so1":13,"so2":30,"idx":2},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":32,"so2":21,"so3":53},{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0},{"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#b6b6b6"},{"opt":0,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":6,"points":[{"x":62,"y":77},{"x":103.66666666666666,"y":78},{"x":155.33333333333331,"y":38},{"x":208,"y":142},{"x":272.66666666666663,"y":192},{"x":281.3333333333333,"y":214}],"type":7,"c":3,"let":9}]
["88","8",[87,14,12,9],{"ans0":"60-30","ans1":"30"},"10",{"ans1":"13+30=43","ans2":"43"},{"A":"32","B":"11"},"2","3","3"]