Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Trần Mỹ Anh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nhân Nguyễn
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm

Có 1795 người đã làm bài

[{"so1":75,"so2":13},{"type":5,"dm":80},{"list":[12,14,9,87],"N":4,"orderedList":[87,14,12,9]},{"so1":60,"so2":30},{"nguoiId":2,"dovatId":0,"tong":70,"chodi":30},{"so1":13,"so2":30,"idx":2},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":32,"so2":21,"so3":53},{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0},{"sIndex":2,"cIndex":3,"color":"#b6b6b6"},{"opt":0,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":6,"points":[{"x":62,"y":77},{"x":103.66666666666666,"y":78},{"x":155.33333333333331,"y":38},{"x":208,"y":142},{"x":272.66666666666663,"y":192},{"x":281.3333333333333,"y":214}],"type":7,"c":3,"let":9}]
["88","8",[87,14,12,9],{"ans0":"60-30","ans1":"30"},"10",{"ans1":"13+30=43","ans2":"43"},{"A":"32","B":"11"},"2","3","3"]