Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Trần Mỹ Anh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 1998 người đã làm bài

[{"so1":66,"so2":11},{"type":5,"dm":10},{"list":[19,72,63,86],"N":4,"orderedList":[86,72,63,19]},{"so1":65,"so2":32},{"nguoiId":2,"dovatId":1,"tong":70,"chodi":20},{"so1":62,"so2":16,"idx":7},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":64,"so2":10,"so3":10},{"gio":10,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0},{"sIndex":5,"cIndex":5,"color":"#8fff16"},{"opt":0,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":5,"points":[{"x":58,"y":215},{"x":87,"y":161},{"x":189,"y":183},{"x":247,"y":167},{"x":312,"y":69}],"type":7,"c":1,"let":8}]
["77","1",[86,72,63,19],{"ans0":"65-32","ans1":"33"},"50",{"ans1":"62+16=78","ans2":"78"},{"A":"64","B":"54"},"10","6","2"]