Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2015

00:00

Điểm cao:

oOo tHằNg NgỐk tỰ Kỉ oOo
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Nguyễn Thế Duy
10 điểm
Sát Thủ Giấu Tên
10 điểm

Có 1364 người đã làm bài

[{"id":2,"so":7.2,"type":1},{"so2":32,"so1":7,"type":0},{"idx":5,"A":[285,215]},{"rd":[3,4],"V":[38,53],"T":90,"delay":0,"start":210,"type":1,"S1":136.5,"S2":0},{"typeA":4,"typeB":3,"mul":60,"A":120,"B":2,"list_multiple":[60]},{"list":[59.88,69.52,766.3,7.747],"type":0,"sum":903.447,"num":4},{"idx":1,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":7},"C":{"x":8,"y":7},"D":{"x":8,"y":3}},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":2,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":6,"y":1},"C":{"x":6.4,"y":7},"distance":3,"question":6,"D":{"x":5,"y":1},"S":12},{"a":64,"b":314,"tong":378,"hieu":250},{"type":17,"a":63,"b":94,"i":4}]
["180","0,21875","215",{"A":"57","C":"57"},"2",{"phannguyen":"903","phanle":"447"},"28,0","12",{"A":"31,4","B":"6,4"},"376"]