Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2015

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Trần Quang Huy
10 điểm

Có 250 người đã làm bài

[{"N":8,"a":6,"type":1,"first":69584},{"so1":11979,"so2":3},{"so2":4,"numZeros":3,"so1":148000},{"idx":2,"so1":5,"so2":35,"so3":42,"help":false},{"so2":3,"so1":30},{"type":8,"so4":5,"so3":510,"so2":7,"so1":116},{"so2":4,"so1":16},{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":10,"so2":5,"so3":22},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"eventID":11,"startH":7,"startM":43,"endH":11,"endM":18,"durationH":3,"durationM":35}]
[[69684,69784,69884,69984,70084,70184,70284],"35937","37000",{"ans2":"6"},{"ans1":"10","ans2":"0"},"914",{"ans0":"16:4","ans1":"4"},{"A":"10","B":"5"},"160",{"hour":"7","min":"43"}]