Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2015

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Trần Văn Mạnh
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
Trương Đức Mạnh
10 điểm

Có 1872 người đã làm bài

[{"N":7,"a":3,"type":1,"first":90566},{"so1":98061,"so2":5},{"so2":7,"numZeros":4,"so1":9450000},{"idx":4,"so1":2,"so2":16,"so3":56,"help":false},{"so2":1,"so1":42},{"type":8,"so4":1,"so3":30,"so2":6,"so1":118},{"so2":9,"so1":72},{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":7,"so2":2,"so3":85},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#119dff","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"eventID":7,"startH":7,"startM":56,"endH":9,"endM":46,"durationH":1,"durationM":50}]
[[90571,90576,90581,90586,90591,90596],"490305","1350000",{"ans2":"7"},{"ans1":"42","ans2":"0"},"738",{"ans0":"72:9","ans1":"8"},{"A":"7","B":"14"},"42",{"hour":"8","min":"56"}]