Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4 năm 2015

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm
Phạm Cao Sơn
10 điểm
Vũ Thành Lâm
10 điểm
Nguyễn Công Biển
10 điểm

Có 4185 người đã làm bài

[{"N":5,"a":1,"type":-1,"first":128},{"so1":421,"so2":165},{"so1":265,"so2":230},{"so1":9,"so2":3},{"type":0,"so1":5,"so2":15},{"pheptinh":"-","dv":2,"vitri":0,"so1":97,"so2":1},{"sIndex":7,"cIndex":4,"color":"#16d0ff"},{"type":4,"so2":2,"so1":2,"so3":62},{"type":1,"b":3,"c":2},{"em":9,"anh":15,"type":2}]
[["126","124","122","120"],"586","35",{"ans0":"3x9","ans1":"27"},{"ans0":"15:5","ans1":"3"},"87","4","63",">","9"]