Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Thanh Đoàn
10 điểm
Trần Lâm Thiên Hương
10 điểm

Có 526 người đã làm bài

[{"N":6,"a":2,"type":1,"first":858},{"so1":486,"so2":393},{"so1":792,"so2":186},{"so1":7,"so2":4},{"type":1,"so1":4,"so2":20},{"pheptinh":"+","dv":1,"vitri":0,"so1":4,"so2":6},{"sIndex":7,"cIndex":4,"color":"#16d0ff"},{"type":2,"so2":5,"so3":9,"so1":1},{"type":1,"b":4,"c":5},{"em":10,"anh":12,"type":0,"k":1}]
[["863","866","869","872","875"],"879","606",{"ans0":"4x7","ans1":"28"},{"ans0":"20:4","ans1":"5"},"64","6","46","<","12"]