Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Mỹ Anh
10 điểm
Trần Mỹ Anh
10 điểm
Có Huất
10 điểm
Nguyễn Thế Anh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 1819 người đã làm bài

[{"so1":48,"so2":41},{"so1":82,"so2":22,"dv":"dm"},{"m":2},{"list":[4,2,43],"N":3,"orderedList":[43,4,2]},{"so1":88,"so2":13},{"so1":67,"so2":31,"idx":9},{"so1":92,"so2":21,"idx":9},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":67,"so2":17,"so3":42},{"sIndex":4,"cIndex":14,"color":"#fdff31"},{"type":3,"saiso":6,"so2":39,"so1":86}]
["89","60","20",[43,4,2],{"ans0":"88-13","ans1":"75"},{"ans1":"67+31=98","ans2":"98"},{"ans1":"92-21=71","ans2":"71"},"67","3",[0]]