Lớp 3 - Kiểm tra tháng 1 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Trương Quang Đạt
10 điểm
Lê ĐứcThành
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Vu Thi Nhuong
10 điểm
Nguyễn Chi Tú
10 điểm

Có 2019 người đã làm bài

[{"z":8,"x":7,"y":9,"xy":79},{"num2":6,"num1":18,"type":1},{"so2":9,"so1":54},{"so1":8,"so2":71},{"b":7,"a":51,"ti":0},{"type":3,"so3":3,"so2":4,"so1":16,"correctAns":1},{"idx":4,"so1":5,"so2":75,"so3":4,"help":false},{"idx":2,"so1":3,"so2":27,"so3":18,"help":false},{"typeA":2,"typeB":4,"B":447,"A":[4,4,7],"convert":0},{"eventID":4,"startH":8,"startM":33,"duration":92,"endH":10,"endM":5}]
["632","3","6",{"ans0":"71x8","ans1":"568"},"51",[1],{"ans2":"12"},{"ans2":"2"},"21",{"hour":"1","min":"32"}]