Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Nhok Lạc Lối
10 điểm
Lê Đức Thành
10 điểm
mình ko tên
10 điểm
Trần Đức Minh
10 điểm
Đào Trọng Cê
10 điểm

Có 5303 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":1},{"so1":88,"so2":84},{"type":0,"so1":80,"so2":85},{"so1":99,"so2":47},{"so1":65,"so2":58,"idx":7},{"so1":81,"so2":8,"idx":3},{"pheptinh":0,"so1":22,"so2":53,"kq":75,"type":0,"position":"10"},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#1b66ff"},{"giay":0,"gio":[8,8,8,8],"phut":[15,30,45,0],"kieuchu":0,"correctAns":0,"digitalFace":1},{"em":7,"anh":11,"type":2}]
["71","4",{"ans0":"85-80","ans1":"5"},{"ans0":"99-47","ans1":"52"},{"ans1":"65-58=7","ans2":"7"},{"ans1":"8+81=89","ans2":"89"},["5","2"],{"ua":["pq","qr","rs","sp"],"ta":["PQ","QR","RS","SP"]},0,"7"]