Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Xuân Anh
10 điểm
sakura antena
10 điểm
kissmyasshloe
10 điểm

Có 697 người đã làm bài

[{"so1":5,"so2":14},{"so1":83,"so2":57},{"type":1,"so1":64,"so2":88},{"so1":87,"so2":84},{"so1":39,"so2":22,"idx":14},{"so1":35,"so2":50,"idx":13},{"pheptinh":0,"so1":40,"so2":58,"kq":98,"type":0,"position":"11"},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#00c933"},{"giay":0,"gio":[3,3,3,3],"phut":[15,30,45,0],"kieuchu":0,"correctAns":0,"digitalFace":2},{"em":9,"anh":13,"type":2}]
["19","26",{"ans0":"88-64","ans1":"24"},{"ans0":"87-84","ans1":"3"},{"ans1":"39-22=17","ans2":"17"},{"ans1":"35+50=85","ans2":"85"},["8","9"],{"ua":["US","UT","ST"],"ta":["ST","TU","US"]},0,"7"]