Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1 năm 2015

Kiểm tra tháng 1 năm 2015

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 2492 người đã làm bài

[{"so1":6,"so2":2},{"so1":1,"so2":5,"so3":2},{"SBT":4,"ST":1},{"SBT":1,"ST":1},{"D":[2,9,5],"color":"#009c00","pos":2,"range":9,"type":2,"disabled":false},{"type":0,"alpha":-1,"start":0,"dai":4},{"giay":0,"gio":[9,10,9,8],"phut":[0,30,30,0],"kieuchu":0,"correctAns":0},{"so1":7,"so2":2,"idx":1},{"so1":10,"so2":6,"idx":11},{"type":2,"sogiua":1,"songang":7,"sodoc":3,"kqngang":8,"kqdoc":2,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"+","display_type":3}]
["8","8","1","1","9","4",0,{"ans1":"7+2=9","ans2":"9"},{"ans1":"10-6=4","ans2":"4"},{"input1":"1","input2":"7"}]