Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1 năm 2015

Kiểm tra tháng 1 năm 2015

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
Trần Sỹ Minh Quân
10 điểm
Dinh Gia Bao
10 điểm
Songotenks
10 điểm
Ninh Nguyễn Trúc Lam
10 điểm

Có 14010 người đã làm bài

[{"so1":2,"so2":6},{"so1":2,"so2":3,"so3":3},{"SBT":6,"ST":1},{"SBT":3,"ST":2},{"D":[9,6,4],"color":"#009c00","pos":3,"range":4,"type":2,"disabled":false},{"type":0,"alpha":2,"start":0,"dai":8},{"giay":0,"gio":[4,5,4,3],"phut":[0,30,30,0],"kieuchu":0,"correctAns":1},{"so1":3,"so2":2,"idx":9},{"so1":8,"so2":2,"idx":6},{"type":1,"sogiua":5,"songang":7,"sodoc":7,"kqngang":2,"kqdoc":2,"pheptinhdoc":"-","pheptinhngang":"-","display_type":1}]
["8","8","1","3","4","8",0,{"ans1":"3+2=5","ans2":"5"},{"ans1":"8-2=6","ans2":"6"},{"input1":"5","input2":"2"}]