Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
Songoku
10 điểm
hathanhdatmnm
10 điểm
Lạnh Lùng Vô Đối
10 điểm

Có 398 người đã làm bài

[{"so1":6,"so2":6},{"so1":3,"so2":6},{"thuaso":[4,5],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":1},{"type":1,"so1":8,"so2":48},{"so2":5,"so1":30},{"eventID":3,"startH":2,"startM":15,"duration":57,"endH":3,"endM":12},{"z":7,"x":6,"y":4,"xy":64},{"so2":4,"so1":4,"idx":1,"help":false},{"type":1,"so2":3,"so1":38,"so3":69},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#5674b9","dvi":2,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1}]
["36","6","4",{"ans0":"48 : 8","ans1":"6"},{"ans0":"30 : 5","ans1":"6"},"57","448",{"ans2":"12"},"45","92"]