Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Công chúa Nấm
10 điểm
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Trần Minh Lộc
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Do Hong Lien
10 điểm

Có 2529 người đã làm bài

[{"so1":2,"so2":3},{"so1":8,"so2":9},{"thuaso":[8,3],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":0},{"type":0,"so1":8,"so2":48},{"so2":3,"so1":24},{"eventID":1,"startH":2,"startM":55,"duration":131,"endH":5,"endM":6},{"z":4,"x":7,"y":3,"xy":73},{"so2":4,"so1":9,"idx":7,"help":false},{"type":5,"so2":6,"so1":312,"so3":16},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0}]
["6","9","8",{"ans0":"48:8","ans1":"6"},{"ans0":"24:3","ans1":"8"},{"hour":"2","min":"11"},"292",{"ans2":"45"},"36","72"]