Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
Songoku
10 điểm
hathanhdatmnm
10 điểm
Lạnh Lùng Vô Đối
10 điểm

Có 388 người đã làm bài

[{"so1":2,"so2":3},{"so1":8,"so2":9},{"thuaso":[8,3],"thuasodabiet":1,"type":1,"subtype":0},{"type":0,"so1":8,"so2":48},{"so2":3,"so1":24},{"eventID":1,"startH":2,"startM":55,"duration":131,"endH":5,"endM":6},{"z":4,"x":7,"y":3,"xy":73},{"so2":4,"so1":9,"idx":7,"help":false},{"type":5,"so2":6,"so1":312,"so3":16},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":2,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0}]
["6","9","8",{"ans0":"48:8","ans1":"6"},{"ans0":"24:3","ans1":"8"},{"hour":"2","min":"11"},"292",{"ans2":"45"},"36","72"]