Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Hậu Lê
10 điểm
Triệu Mẫn
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Nguyễn Hải Dương
10 điểm
Long_0711
10 điểm

Có 563 người đã làm bài

[{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":66},{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":29},{"so1":50,"so2":44},{"so1":48,"so2":43},{"so1":29,"so2":14,"idx":1},{"so1":42,"so2":31,"idx":2},{"type":0,"so1":74,"so2":82},{"pheptinh":"-","so1":36,"so2":16,"dv":0},{"typeA":0,"typeB":1,"B":16,"A":[1,6],"convert":1},{"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#fc9c00"}]
["93","9",{"ans0":"50-44","ans1":"6"},{"ans0":"43+48","ans1":"91"},{"ans1":"29+14=43","ans2":"43"},{"ans1":"42-31=11","ans2":"11"},{"ans0":"82-74","ans1":"8"},"20",["1","6"],"3"]