Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
đặng phương linh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Mỹ Anh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 2219 người đã làm bài

[{"so1":3,"so2":2,"so3":2,"so4":2,"so5":5,"so6":2,"type":0,"da":"0"},{"list":[4,2,4,8,3],"N":5,"max":8},{"list":[9,8,9,0,8],"N":5,"max":0},{"type":2,"so":8,"so2":5,"so3":10,"dapan":[0,1,2,3,4,5,6,7,8]},{"list":[2,4,1],"N":3,"orderedList":[4,2,1]},{"imageId":"gl19","num1":1,"num2":1,"imageName":"quả đào"},{"SBT":2,"ST":1},{"SH":[8,2],"missed":0},{"type":0,"so1":1,"so2":5,"so3":6,"kq":"+"},{"sIndex":7,"cIndex":2,"color":"#ff2a2a"}]
[">","8","0",[0,1,2,3,4,5,6,7,8],[4,2,1],"2","1","8","+","2"]