Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
đặng phương linh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Mỹ Anh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 2227 người đã làm bài

[{"so1":9,"so2":5,"so3":8,"so4":3,"so5":1,"so6":4,"type":0,"da":"0"},{"list":[2,1,2,2,5],"N":5,"max":5},{"list":[10,7,5,7,3],"N":5,"max":3},{"type":2,"so":5,"so2":0,"so3":7,"dapan":[0,1,2,3,4,5]},{"list":[2,4,3],"N":3,"orderedList":[4,3,2]},{"imageId":"gl3","num1":5,"num2":3,"imageName":"bông hoa"},{"SBT":7,"ST":4},{"SH":[4,6],"missed":0},{"type":0,"so1":7,"so2":1,"so3":8,"kq":"+"},{"sIndex":4,"cIndex":7,"color":"#cf99cf"}]
[">","5","3",[0,1,2,3,4,5],[4,3,2],"8","3","4","+","3"]