Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 759 người đã làm bài

[{"tuso":1008,"mauso":10,"value":100.8,"toigian":false,"ucln":2,"tuso2":504,"mauso2":5},{"a":762,"b":124.7,"ans":">"},{"type":1,"list":[57.02,98.7,28.5,5.997],"size":4,"max":98.7,"min":5.997},{"type":1,"typeA":3,"typeB":4,"A":63.98,"B":639.8},{"typeA":2,"typeB":3,"mul":60,"A":1,"B":60,"list_multiple":[60]},{"oSo":[43,34],"chuyen":20,"idx":1},{"phansodich":[2,3],"phansonguon":[5,8]},{"idx":4,"dukien":50,"thucte":30,"tong":300},{"type":3,"so":3,"startH":3,"startM":14,"endH":9,"endM":42},{"type":0,"a":14,"idv":1}]
[{"tuso":"1008","mauso":"10","tuso2":"504","mauso2":"5"},">","5,997","639,8","60",{"so0":"43","so1":"34"},"1","10",{"hour":"3","min":"14"},"196"]