Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

trần minh quân
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm
nguyen hoan thien
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm

Có 762 người đã làm bài

[{"tuso":204,"mauso":100,"value":2.04,"toigian":false,"ucln":4,"tuso2":51,"mauso2":25},{"a":21.72,"b":21.72,"ans":"="},{"type":1,"list":[7.986,13.08,9.36,60.33,9.96],"size":5,"max":60.33,"min":7.986},{"type":0,"typeA":5,"typeB":4,"A":1.06,"B":0.106},{"typeA":4,"typeB":2,"mul":3600,"A":14400,"B":4,"list_multiple":[60,60]},{"oSo":[47,18],"chuyen":14,"idx":2},{"phansodich":[1,2],"phansonguon":[8,15]},{"idx":3,"dukien":40,"thucte":60,"tong":600},{"type":1,"startH":10,"startM":50,"duration":528,"endH":19,"endM":38,"durationH":8,"durationM":48},{"type":1,"a":19,"idv":2}]
[{"tuso":"204","mauso":"100","tuso2":"51","mauso2":"25"},"=","9,36","0,106","4",{"so0":"47","so1":"18"},"1","20",{"hour":"10","min":"50"},"76"]