Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Diệp Vấn
10 điểm
binhdeptrai
10 điểm
TRẦN THỊ MINH ÁNH
10 điểm

Có 816 người đã làm bài

[{"tuso":158,"mauso":1000,"value":0.158,"toigian":false,"ucln":2,"tuso2":79,"mauso2":500},{"a":49.47,"b":9.64,"ans":">"},{"type":1,"list":[4.227,94.9,230.6,85.37,53.88],"size":5,"max":230.6,"min":4.227},{"type":1,"typeA":3,"typeB":6,"A":808.8,"B":808800},{"typeA":1,"typeB":0,"mul":7,"A":35,"B":5,"list_multiple":[7]},{"oSo":[50,44],"chuyen":20,"idx":1},{"phansodich":[1,2],"phansonguon":[6,8]},{"idx":4,"dukien":30,"thucte":50,"tong":600},{"type":0,"startH":19,"startM":24,"duration":268,"endH":23,"endM":52,"durationH":4,"durationM":28},{"type":1,"a":18,"idv":2}]
[{"tuso":"158","mauso":"1000","tuso2":"79","mauso2":"500"},">","230,6","0.8088","5",{"so0":"50","so1":"44"},"4","12",{"hour":"23","min":"52"},"72"]